Volg- J rtum- Afzender of voorsteller 1 Datum mer I Korte inhoud 1031 J.Schlenker Amsterdam. IO32 Voorzitter IO33 Th.J.van der Kiev Molenstraat 0.2. 95» 1034 Technisch Ambte naar Bouw- en 77 oning toezicht. IO35 Wed.T.Vierkant er G.Tammer. zendt premie-offerte betreffende breuk schade bij a. de Gasfabriek; geadviseerd wordt verzekering te slui- ten daar de risico rijwel nihil is; bde Motorbrandspuit; bij een 5~Jaar contract, en met een "eigen behniij in elke schade van f.15,-- pre mie f.39»" P.j c&e Pompinstallatie van het hatuurted;| bij een 5~oari£ contract en net eetT "eigen behoud" in elke schade var. f.15,-- premie f.48,15 Per jaar. geeft in overweging den Raad voor te stellen de vergoeding als bedoeld in art. 101 lid 6 der L.O.Wet I920 over het jaar 1928 ten behoeve van de Chr. school in de Kerkebuurt vast te stellen] op f.11,17 per leerling. an teen de as ebr fb voors ding vas doet afstand van het hem dd. 23 Hei 1933 verleende verlof tot verkoop van zwak alcoholischen drank in het perceel gelegen aan de Molenstraat O.Z.No. 95 alhier. Voorts wordt ontheffing van verlofsrecht gevraagd. verzoekt her benoodigde crediet te wil len beschikbaar stellen voor aanstel ling van een tijdelijk teekenaar gedu rende 2 a 3 weken tegen een weekloon van f.35»"" teneinde teekeningen aan gaande de op 1 Januari 1933 i-n Aet Grondbedrijf dezer gemeente aanwezige gronden, te doen vervaardigen. maken tegenover den Secretaris bezwaar tegen de afrekening van de vergoeding van het ophalen van asch en vuilnis bij 1 personen die zich in den loop var. het tijdvak 1 Jan.-15 Aug.1933 hebben oari- I gesloten. Zij meenen recht te hebben de helft van de bedragen welke door de aangeslotenen in de gemeentekas zijn gestort Besloten Kley in het vers Het benoi f*35 jJ krondbedi de keuze (overleg j De vergac iangezier iet vuil ten de be

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 531