BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen de assurantie lly te berichten dat van haar aanbiedin LeIi rebruik-zal worden gema-akt. lB<-- /He 5//D voorstel van den Voorzitter wordt besloten de vergoed Atk' |ding vast te doen stellen op f. 11,17 Per leerling. besloten wordt het verlof ten name van Th.J.van der LLey in te trekken en hen ontheffing te verleenen van iet verschuldigde verlofsrecht ad. f.12,50» de overleg plegen en daarna beslissen. et benoodigde crediet tot een maximum van 3 weken ad. tyt •35j-- per week wordt toegestaan uit den post rekenint rondbedrijf algemeene kosten. De Voorzitter zal omtrent jfg JLa£ e keuze van den teekenaar net den Technisch Ambtenaar )e vergadering is van oordeel dat de berekening goed is ingezien de aannemers slechts een gedeelte van het jaar /yt 1/ iet vuil hebben moeten ophelen. 3esloten wordt reclaman-b'/ *i f f ten de beslissing mede te deelen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 532