Volg- num- Afzender of voorsteller. Datum mer IO36 IO37 IÜ38 De Voorzitter. Ned er 1. Spoorwegen.1 De Voorzitter. IO39 1040 1041 Centr.Bond van Transportarbeider! V.Kok. Oude Gracht e 14. Techn. Ambtenaar Ooenbare /erken. Korte inhoud vestigt er de aandacht op, dat de begrooBvan de 1 tingswijziging met betrekking tot het henomen ei ren van een terrein (kadastraal bekend als sectie D.1632 ged.en 1634 ged.) van P.Selderbeek voor f.100,-- per jaar is goedgekeurd en dat de desbetreffende ov$ eenkomst gezegeld en geregistreerd is, terrein voor de een crec vragen of het College er mede kan inster men dat van het gemeentelijk aandeel h de plaatskaarten Utrecht-Soestduinen (ld tuurbad) 1% wordt gegeven aan de reiatu] reaux Lindeman en Centropa te Utrecht, brengt ter sprake de aanbeveling van dt candidaten ter benoeming van raadscom- missiën. verzoekt uitbetaling van toeslag wegens 1 het doormaken van wachtdagen tijdens dej vorstperiode van haar leden A.Brons en J.v.Steendelaar over de week van 20 tot 25 Febr. en 27 Febr. tot 4 Maart 1933 vraagt uitstel van betaling van de pachl| som f.11,41 verschenen op 1 Juli 1932. de technisch Ambtenaar Openbare Verken yraagt f.883,20 crediet voor het doen opj /neten en begrooten van kosten van ver nieuwing en verbreeding van den Postvifcb» jfc/ieuweweg (Kalte) en Schoolstraat. De pommissie voor Openbare 'Verken adviseertl dd. 12 September j.1. geen credieten tej verleenen, doch eventueel te volstaan pet globale vrijblijvende raming van ten der vernieuwingen en daarna te be sluiten of de werken in uitvoering zul' len worden genomen. Seslotei provisie De aanbe notulen 1 toe te z eventuee teneinde houden v [onder sch dat de C Commi ssi [Besloten Ihouding 1 pan den 1 ■Besloten 11)e vergac jvereenige jterichter Lrooting [zijn rapp

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 533