BESLISSING Afdeel ing en No. Aanmerkingen Lt de zienswijze der Commissie kan de vergadering zich Lreenigen. Aan den Technisch Ambtenaar Openbare '/erken [ededeelen, dat het College het resultaat van zijn on- [erzoek waartoe de Commissie in de vergadering het ver- Lek deed, wordt ingewacht» felet op het advies der Commissie voor Openbare ferken lm te wachten met de vernieuwing van het rijwielpad tot ie algeheele verhieuwing van de Banningstraat wordt lienovereenkomstig besloten. belet op het advies der Commissie voor Openbare Werken ld. 12 dezer wordt besloten een berekening te maken ran de aanslagen in de oanlegbelasting der orderscheide He grondeigenaren aan de Verl. Postweg tot dekking van [5 p der aanlegkosten in 3° jaren uitgaande van een to- a.al aanlegkosten groot f.29^58,-- tegen een rente van

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 536