Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud Commissie voor gei organiseerd over leg. TechnAmbtenaar Bouw-en Woningtoe zicht C.Aadstok,Beuken laan 21dd,Soest. lied.Ver. ter be scherming van die| ren, afd. Soest. eo J.C.Krabbendam. Inspecteur Lager Onderwijs. deelt mede geen bezwaar te hebben tegen het voorstel van den heer Gasille tot het doen ingaan der verlaging der klce- ding-en rijwieltoelagen op 1 Juni 1933s in plaats van op 1 Januari 1933» biedt ter behandeling aan eenige verzoe j ken om bouwvergunning vergezeld van de noodige teekenin^en en adviezen. verzoekt ontheffing va artikel 13 en 14 sub c het daarbij onder arti paalde, zulks ten beho van een woonhuis met w terrein, gelegen aan d dastraal bekend gemeen tie G. 3433. De Techni last met de leiding ve toezicht adviseert de fing NIET te verleenen n het bepaalde in in verband net kei 14 sub III be- eve van den bouv; erkplaats, op een e Beukenlaan, fei te Soest, in sec- seh Ambtenaar,' be n Bouw- en ""oriing gevraagde onthef- iverzoekt toestemming tot het houden van een collecte op 4 October a.s. De Inope teur van Politie adviseert de gevraagde toestemming onder de gebruikelijke voor jwaarden te verleenen. vraagt 1. een verlof A. v.oor de ▼oorlocaliteitj van het rjerceel Birkstraat l6 9- tapvergunning voor de voorlocalitèit I van het perceel BirKstraat 16. is van oordeel, dat het door het hoofd der Openbare U.L.O.School aangevraagd bedrag van f.150,-- bekoort te worden toegestaan

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 541