K/A Afdeeling en No. Aanmerkingen e8loten wordt den Raad te adviseeren het voorstel van a^Tt^ heer Gasille aan te nemen. ien 19? o Jelet op het schrijven van Gedeputeerde Staten dd. 12 September 1933 le afdeeling nos. 3148/1974, 3147/197^, 203/1980, 3209/1979, 32IO/I978, 3I49/I977, 3234/1982, l>23 3/1981, 3262/1998, 3233/l9ölen 3261/1997, waarbij oe stemming wordt gegeven tot het verleenen der bouw ergunning, wordt besloten de aanvragen nos. 1/776, /26I, 1/775. 1/767. 1/779. 1/766, 1/772, 1/769, V777, .7769 en 2/263 in te willigen. Oe ontheffing wordt geweigerd op grond van de uotivee- van den i'echnisch Ambtenaar aangehaald in zijn dd. 12 September 1933 No. 1/760. ringen Advies 3e toestemming wordt verleend. ^sloten wordt: le. het verlof te verleenen pe. het verzoek tot verleening eener tapvergunning te weigeren op grond van het bereikte maximum aantal "vergunningen Insloten wordt den Raad het noodige bedrag ad f.150,-- f°°r de uitbreiding der leermiddélêfn aan te vragen* 'K-. y ay/. JlslrtP /y v y /f jf/

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 542