1051 1052 1053 le afdeeling ter secretarie. Centraal Verifi- catieburèau 1s-üravenhage Afd. financiën. IO54 IO55 IO56 M.Hornsveld Nieuwerhoekstraat 4, Soest. Techn. Ambtenaar Bouw- en 'Woning toezicht. T e c hnAmbt e naar Openbare '"erken. jbiedt ter goedkeuring aan het ontrem der aan J.F.Lüsohenwonende So~tsterterj schestraat 41, te Soest te verleenen vel gunning tot uitbreiding zijner bakkerij gelegen aan de Soesterbergschestr^at, kadastraal bekend gemeente Soest, in se| tie 0.1693. zendt rapport van de controle der jaar rekening 1932 van het gemeentelijk gas-l bedrij f adviseert de pensioengrondslagen van de in ontwerp-overlegde besluiten genoeudel personen vast te stellen overeenkomstig! de daarin genoemde bedragen en op de tijdstippen als daarin aangegeven. vraagt verwijdering van een boom, staan de vóór den ingang van het perceel Spon straat Sectie H. no. 4929. De Technisch Ambtenaar belast met de leiding van Ope bare 'Werken heeft geen bezwaren tegen ze verwijdering, indien de daaraan ver-| bonden kosteii ad f.2,50 in de gemeente kas worden gestort. bericht omtrent het de nieuwe bouwplan hoek Rubenslaan. door P.iTan ingedier ..an de Sooorstraat vraagt in verband met de uitvoering vanj het raadsbesluit dd. 10 Aug. j.1. Ie af<j no. 515 betreffende afdoende verbeteria van het gedeelte van den IToorderweg vaa af de Vredehof straat tot den Heuvelwe&l toezending van de bescheiden, betrekkia hebbende op de reiniging van het afvalj jwater, vloeiende in de sloot gelegen langs den ÏToorderwegopdat hiermede ï'J kening gehouden kan worden bij de pla*l nen inzake bedoelde verbetering van -e« weg en de rioltering.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 543