7/ ontwerp M t ontvaerp der te verleenén yergunning wordt goedge- 'Qt sterber^Jurd 'leenen bakker ijl 'straat, ist, in sel der jaar-I 2lijk ga stukken te stellen in handen der Commissie Gasbedrijf. 7^ jen van deH pensioengrondslagen «orden vastgesteld overeenkomstig 1 genoeudeHe hierbij behoorende besluiten.. >7^ ïenkoiristibl i op de ïven. >orii, staal 'ceel Spoo Technisch ïg van Ope in tegen iruan ver gome en te-I ingeiiei| irstraat «sloten wordt den Technisch Ambtenaar de vraag te etel- *'£*sfU p of de boora niet verplant kan worden en welke kosten mraan verbonden zijn. iring vanj 1Is aA 'erbeterij Lerweg van [euvelveg betrekkij Let afva ;elegen er.'iebe r| de pla»l ig van i&l De meerderheid van het College besluit den Raad voor te A^^v |steilen den grond te verkoooen voor f.k,-- per V.2 en de vaststelling van het uitbreidingsplan niet ?.f te wach- xfc-.JH'tJ Iten. De^minderheid blijft bezwaar maken tegen het nieu- pe tracé van de Rubenslaan. besloten wordt den Technisch Ambtenaar de vraag te stel-r |len waarvoor hij het dossier noodig heeft, aangezien hetA^A/. kllege het verband tusschen de rioleering van den hoor-L/?. S/r |derweg en de zuivering van het afvalwater niet kan in zien.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 544