Volg num Afzender of voorsteller Datum mer 1057 1058 1059 1060 io61 Bestuur Ghr. Ver. "Buitenzorg" te Soest II. v. d. Broek ,Becke- ringhstr.34 Soest. R.K.Kerkbe stuur der Parochie Caro- lus Borromeus te Soesterberg. T e chnAmbtenaar Ooenbare Verken. Techn. Ambtenaar Openbare Verken. Korte inhoud verzoekt, indien de Ericaweg in het ontwerp-uitbreidingsplan verbreed moet worden, deze weg in verband met de ver. kaveling van het perceel Sectie D.no. 1826, recht door te willen trekken naai den Braamweg. De Technisch Ambtenaar, belast met de leiding van Bouw- en Wo ningtoezicht brengt hieromtrent rapnorfl uit bij 6/8. schrijven dd. 9 Sent. j.1. no, verzoekt vergunning tot de oprichting van een benzine-en petroleumbevaarplaat |met aftapinrichtingen, op en in het per ceel, kadastraal bekend gemeente Soest, lin sectie C. 19 ged. gelegen aan de Kèr straat. Omtrent dit verzoeK wordt advie uitgebracht door den commandant der vri willige brandweer, te Soest en den Tech niach Ambtenaar, belast met de leiding van Bouw- en Woningtoezicht. deelt mede een dezer dagen gegaan tot de aanbesteding Bewaarschool te Soesterberg toegankelijk zal worden ges deren v&n andere gezindte, daarmede wordt verzocht een subsidie uit de gemeente-ka ontvangen van f.250»--, een welk ook genoten wordt door van de bewaarscholen te Soe te zijn over: van een R,K,I welke ook te ld voor ki, In verband jaarlijksch s te mogen bedrag het- de besturen st bericht omtrent het verzoek van r.Dral om huur van het aan de Schrikslaan gele gen perceel H. no. 957» Ge Commissie 'Grondbedrijf adviseert o.m, den huurter jmijn te stellen op 3 j^ar en de joarlij ische huursom op f.15»--* adviseert omtrent het verzoek van GA'. iGrijze, wonende Klaarwaterweg 3^ ovl *IUU 'van het aan dien weg gelegen perceel G. Ino. 3^78, groot ongeveer 600 112. Ge Gon Jmissie Grondbedrijf adviseert den huur prijs te bepalen op f.10,-- per jaar jden huurtermijn op 3 jaren. en

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 545