f.3.75. Volg- num- i Afzender of voorsteller mer Datum Korte inhoud 1066 1067 1063 1069 1070 1071 1072 3e Afdeeling. Penn.al'd.Soest e.4» van de lied.Ver. tot bescherming van dieren. IC.C. van hes te Aoeldoorn Vereeniging "Zon negloren" Kr .11. Gr. 6, Utrecht. Techn.Ambtenaar Gasbedrijf. Provinciale Utrecht- sche Commissie tot instandhouding en j bevordering der Schoonheid van Stad en land. P. Man jbiedt het le suppl.kohier Hondenbelas ting over het jaar 1.933 aan. verzoekt het (bij raadsbesluit van 21 Dec. I932 aan de afd. Baarn,Soest,e.o. dier vereeniging toegekend) subsidie ui* te betalen aan de afdeeling Soest. 'zendt een specificatie van de wegens hst ontwerpen van een uitbreidingsplan voor deze gemeente gedeclareerde reis-en ver blijfkosten. verzoekt de mogelijkheid te scheppen, jdat slachtingen kunnen worden verricht in sanatoria en andere gelijk te stellen jinrichtingen. vraagt machtiging voor de totstandbren ging van eenige uitbreidingen van het hoofdbuizennet der gasleiding. vestigt o.m. de aandacht op de noodzaie- ilijkheid van de vaststelling van een uit: breidingsplan en een regeling omtrent de: bebouwing en bestemming der gronden, alsmede beoordeeling van bouwplannen door hare commissie. acht het niet juist dat de prijs van den grond aan de P. de llooghlaan, welke hij schrijven van 29 November 1932 °P werd bepaald, thans verhoogd wordt tot

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 551