BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen et kohier zal den Raad ter vaststelling worden aange- ,oden. 5n den Penningmeester mede te deelen, dat de splitsing an de subsidie aan den Raad aal worden voorgesteld, j j iCiodra van het Hoofdbestuur der liedVer. tot bescher- lirig dieren het besluit tot splitsing der vereeni- ,'ing afdeeling Baarn, Soest e.o. ter kennis van het Col- ege zal zijn gebracht. Uit het besluit zal tevens moe- en blijden met ingang van welken datum de splitsing is 'ngegaan °esloten wordt de gedeclareerde reis-en verDlijfkosten te voldoen met uitzondering van de posten voorkomende po de specificatie door den Voorzitter met het woord fniet" aangegeven. Besloten wordt aan het Bestuur der Centrale Slachtplaat de medewerking te verzoeken tot wijziging van de over eenkomst met de gemeente aangegaan door de mogelijkheid te onenen, dat instellingen en stichtingen voor eigen gebruik kunnen doen slachten in eigen slachtplaats. Het advies der Uascommissie in te winnen. In beginsel wordt besloten den Raad voor te stellen een Schoonheidscommissie in het leven te roepen. Aan den Secretaris wordt opgedragen een onderzoek in te stellen naar de kosten van een zoodanige Commissie en inaar een verordening regelende de werkzaamheden. vergadering besluit niet op het schrijven van P.kian j in te gaan op grond van het feit, dat de eerste prijs- opgaaf bedoeld is geweest voor de koopaanvrage toen 4^»/r/ aanhangig, waarop door adressant niet is ingegaan. Het is nimmer de bedoeling geweest de verkoopprijs blijvend it bepalen op f.^,^0 per 112. Indien adressant niet op de koopprijs meent te kunnen ingaan blijft ae grond on verkocht.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 552