4 Volg- num- Afzender of voorsteller mer Korte inhoud Soüiti Best.der Soester Vrijw.Bed dingsbrigade Oentr. Verif ieatie-j Bureau Den Haag. J H.Xraay, Kolonie- weg 1 Soest. V-iIhoxifll na 1 -"in 2 1 Best.der Ver.voor Pluimveeteelt en Kon ij nenfokkerij "Soest en Omstre ken Gedeputeerde Sta ten van Utrecht. H.V.Phoenix Brouwe rij te Amersfoort Inspecteur van Po litie. doet toekomen een nota ad. f.100,-- -.e gens kosten van controle der jaarreke- ning 1931 van de N.V, Centrale slacht- plaats verzoekt Beschikbaar stelling van de 3 mi-permanente woning, gelegen aan den ^iekslooterweg No. 47, aangezien hij'4 tegenwoordige woning, Kolonieweg l moe ontruimen en niet bij machte is om een huurprijs van 4 a 5 gulden te betalen, I verzoekt voor een avond per week de te schikking te mogen nebben over een lo- caliteit, b.v. een lokaal van de v.d. Huchtschool of O.L. school in de Kerke- buurt, voor het houden van een medisch cursus voor leden in het verleenen van eerste hulp aan drenkelingen. verzoekt beschikbaarstelling van een medaille voor hare op 2 en 3 December a.s. te houden Pluimvee-en Konijnenten toonstelling en deelt mede tot eerevoo zitter te hebben benoemd den Burgeraees ter en tot eereleden de wethouders en gemeenteseore taris. Voorts verzoekt het Bestuur of het Ge meentebestuur deze tentoonstelling 'hl openen verzoeken te bevorderen, dat het raads besluit van 23 Juni 1933» 4e afd. no. 21/261, tot wijziging van de gemeente- begrooting voor het dienstjaar 1933 thans wordt ingetrokkenen hen met da intrekkingsbesluit in kennis te stelle i verzoekt een bijdrage in de kosten van een steunregeling voor in de gemeente wonende arbeiders van 25 Het Rijk draagt eveneens 25 tij bericht naar aanleiding van het adres van Soesterberg's Bloeidat de politie verordening geen art. bevat, op grond waarvan opgetreden kan worden tegen ne hebben van prikkeldraadafscheidingen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 555