~r Volg num mer 1033 1084 1085 1086 IO87 1088 Afzender of voorsteller Datu m Afd.Baarn en Orastr v.d.Ned.Bond van Koffiehuis-,Restau ranthouders en Slij ters. ^echn. Ambtenaar Bouw- en Woning toezicht. Ned.Mi d den s tand s "bank kantoor Soest). 'fechn. Ambtenaar doenbare Werken. Kr .Gr. ter Laan jOude Gracht 153 'Utrecht Rijkscommissie Werkverruiming A'dam,bureau Klo veniersburgwal 70. Korte inhoud (verzoekt vermindering der Personeele te*n het (lasting voor Koffienuizen, restaurants,wor< enz. Bellen i [(vorder' jbiedt ter behandeling aan een verzoek oJ bouwvergunning vergezeld van de noodige] teekeningen en adviezen. jdoet een aanbieding van kasgeld voor hetma aanbi< tijdvak 2 dotober - ^0 Becember 1^33 Btierd jgroot f. 50.000,--tegen 2; 4 rente :jaar, franco provisie, met promesse-cla isule deelt mede inlichtingen te hebben inge- 'wonnen bij de Xolenoonventiete s-Urai (venhage, in verband met het ingekomen, jschrijven van de Prijzen-commissie voorl Iden brandstoi'f enhandelte Soest en ve^-J zoekt in verband hiermede te willen medl deelen over welke brandstoffenhandelareij de benoodigde brandstof voor de gemeentj moet worden verdeeld. Tevens wordt machtiging gevraagd koop van: (42000 X. G.Ho Hand sche gietcoKes, 120 H.L.Hollandsche anthraciet groot 3°/5° mM. X.G.geklopte gascozes en st. aanmaakturven I tot aaij No. No. 9000 2800 verzoekt de Kwestie, i.z. betaling der resteerende Kosten van ontsmetting van (het perceel Beetzlaan 69 der Woningbouw vereeniging "Goed Wonen" met genoemde Vereeniging in der minne te schiJfken, (door b.v. de helft der opgegeven kostenj zijnde f.690,33 voor rekening der gemeej te te nemen. Heelt mede te hebben vernomen, dat bij igemeente plannen zouden bestaan betre ffende uitvoering van wegenverbetering :Ij igeeft in overwegingalvorens tot aan schaffing van buitenl.materialen word- overgegaan, nader overleg met haar te plegen. Omtrent deze zaak wordt rapport uitge bracht door den technisch ambtenaar1 last met de leiding van O.W. dd. I) tember 1933, No. 726. lordt

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 561