3y" Jy'. \m BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen het advies der Belasting Commissie dd. 19 September ■33 wordt kennis genomen en besloten den Raad voor te lellen geen vermindering van personeele belasting te Jvorderen let op het schrijven van Gedeputeerde Staten dd. 12 jtember 1933 le afd. no. 3°97/l97^> waarbij toestem- l*ng wordt gegeven tot het verlcenen der bouwvergunning, rdt besloten de aanvrage no. 1/759 in willigen. e aanbieding van de Ned. Middenstandsbank wordt geaccQ^-^j^CUS- lerd. A sloten wordt den Technisch Ambtenaar op te dragen de y, tvering van de noodige brandstoffen te verdeelen onder ler brandstoff enhandelaren <&*-••. £?5~(9 ze regeling zal gelden voor het winterseizoen 1933/1934. t volgende jaar zullen andere handelaren worden aange- zen. ïethouder voor Openbare '/erken zal zich omtrent de suze der handelaren met den Technisch Ambtenaar ver- aan ten deze reeds genomen beslissing wordt gehandhaafd. tosten van ontsmetting kunnen ten laste der e.cploita-j e worden gebracht. ordt voor kennisgeving aangenomen. fit*. JOg

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 562