l.A.Stekelenburg Heeuwenl. 106a 1'dam (N) verzoekt vergunning tot het mogen plaa sen van een zomerhuisje, op een terrei gelegen aan de Bosstraat, kadastraal b kend gemeente Soest, in seotie G.306), volgens overgelegde teeuening Je technisch ambtenaar, belast met de leiding van bouw- en woningtoezicht ad viseert de gevraagde vergunning NIET t verleenen. geeft nieuwe voorschriften ten opzicht van de SteunverleeningOrgaan-Commies van advies en toezicht. verzoekt meer ondersteunin, Volg num mer Afzender of voorsteller Datum deelt mede, dat het 2e Heezerlaantje n bij de Jen Blieklaan ten zuiden van perceel, den Blieklaan 77 GEEN openbar weg is en verzoekt verwijdering van he naambord ''2e Heezerlaantje". Je technisch ambtenaar, belast net ie leiding van O.'Y. adviseert het bordje NIET te verwijderen, en is van neen in;? dat het "2e Heezerlaantje" wel een ope bare weg is. doet, onder overlegging van een rappor van den opzichter de Boer, i.z. een hei overkomen ongeval met de vrachtauto de gemeente, het verzoek een crediet besc jbaar te stellen, ten bedrage van f*175 ten behoeve van de herstelling dier au Mr.h. JvanNieuker-j- Ken, Keizersgracht 136, /tosterdam verzoekt vergunning tot het houden van een collecte ter bestrijding van de ko ten verbonden aan een tentoonstelling. Je Inspecteur van Politie heeft geen fj zwaren mits vergunning wordt gegeven 0 der de gebruikelijke voorwaarden. Techn. Ambtenaar Openbare Verken. Best/Tentoonstel lingscommissie Ver. Pluimveeteelt en Konijnenfokkerij afd.Soest e,o.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 563