Volg- num- 1 Afzender of voorsteller mer Datu m Korte inhoud 1095 1096 1097 1098 1099 1100 J.P.LüschenGoes terbergschestr411 Soest H.J.de Vries Soess Bouwterrein Explo tatie Hy. "Heide- bloesem" te Laren (N.H. Th.van Gchaik te Hilversum. Voorzitter D.Eggink te Baarn jverzoekt vergunning tot uitbreiding ner bakkerij, gelegen aan de Goesterb^ri schestraat Ho. 41, kadastraal bekend ge] meente Goest, in sectie C.1693. Blijkens raededeeling van den heer dis trictshoofd der arbeidsinspectie te u'trecht, dd.' 22 September 1933» 3]{J Ppl» behoeft het hem toegezonden ontzeil geen wijziging om de naleving van de eischen, gesteld krachtens de VeiligheiJ wet niet onmogelijk te maken. verzoekt zijn aanslag in de schoolgeld belasting 1932/33 te willen herzien, aangezien hen wegens staking van zijn beroep over 9 maanden ontheffing van rijksinkomstenbelasting is verleend. verzoekt haar in de gelegenheid te steil len om in de vergadering van Burgemees ter en Wethouders een bespreking te voe| ben omtrent de uitbreidingsplannen 0; hare terreinen in de gemeente Goest. vraagt onderhoud over de tot stand koning! van een motorbaan (grasbaan) op een terj rein nabij het Natuurbad. stelt voor aan te nemen een tijdelijk i teekenaar-klerk bij den dienst van openj bare werken uit de sollicitanten die op 25 Geptember j.1. ter kennismaking zijn] I opgeroepen geweest. verzoekt onder overlegging van een om schrijving van aan hem toebehoorende/P het Soester Natuurbad ontvreemde goede ren, voor het gemis der goederen een schadeloosstelling te mogen ontvangen» Net totaal opgegeven bedrag omvat de som van f.147»15*

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 565