J,Y'_ V Y ï'oM. vergunning wordt verleend conform het besluit hier- ens nis bijlage gevoegd. fieeloten wordt de schoolgeldbelasting in overeenstem- ping te brengen net den verwinderden aanslag R.I.X3. be heeren Kuijer en Arch. van Lijden tornen in de vergadè- jing net de vraag de aan den Voorzitter ter hand gestel- Ie wijziging van het wegenplan Heidebloeser.i als parti- tieel uitbreidingsplan te behandelen een en ander in jerband wet de vluggere exploitatie der bouwterreinen, je Voorzitter zegt spoedbehandeling toe, te beginnen in je Commissie vergadering van 27 Sept. a.s. fan de geboden gelegenheid tot bespreking op heden ii peen gebruik gewaakt, tukken thans deooneeren. tU<: zSfd gedelegeerden van de leden Busch en Horn tot 'ssloten wordt, na overleg wet de joraiaissie openbare werken t.w. de jsld wet ingang van 1 Gctober a.s. aan te newen pel ij k teekenaar-klerk bij den dienst van openbare pn J.C.Koornwinderte Maartensdijk, tegen een salaris ran f.75,-- p6r maand. ie aanneming zal geschieden op arbeidsovereenkomst van iand tot maand. aw aanleiding van liet verzoek wordt het standpunt in- pnomen dat de goederen van waarde als horloge ad f.40,- pldswaarde ad f,13,-- en de kosten ad f.27,30 voor het p'enbreken van de brandkast niet door de gebeente be- l°eft vergoed te worden aangezien volgens art. 14 van he rElenent voor het Natuurbad de gewet nte niet aansprake- FJk is voor ontvreemding van aan bezoeKers toebehooren- 'le goederen of voorwerpen tenzij deze afzonderlijk tegen daling in bewaring zijn gegeven. Aangezien ten aanzien f"r; de voorwerpen en het geld zich in het pak bevindende Ip de in bewaring geving geen gebruik is gemaakt, be- FaU de vergadering bovenstaande bedragen niet te vergo rei. Mitsdien wordt van de gevraagde schadevergoeding ad e-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 566