a-M. %ff. 3 t 5rJi Aiaeeiing BESLISSING Aanmerkina en No. Verschillende oosten morden voorloopig besproken en Lgtgesteld. inneming gesloten wordt den heer 3.Haven te Groningen aan te ne igen oppichKieii als opzichter bij Bouw- en Woningtoezicht voor den it voor denWtijd van drie maanden tot 31 December 1333 en tegen een tde 31 de-Bnandelijksche vergoeding van f.150,-- verzoen onMielet op het schrijven van Gedeputeerde Staten dd. 26 e noodige ^September 1933» le afd. Do. 3438/2.0')6 waarbij toestem ming wordt gegeven tot het verleenen der bouwvergunning, flordt besloten de aanvraag no. 1/787 in te willigen. l?~

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 572