Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud IIO5 1106 IIO7 1108 1109 1110 Inspecteur van Po litie, leest. üooische actie groep tegen volzs- verwildering, L. Naarderweg 3 sum L.A.He ij steramb tenaar ten kantore v.dgem.-ontvanger Techn. \mbtenaar Openbare '7erken. Bestuur Stichting j Engendaalschooli Vereeniging "Een school met den Bij bel Izendt een rapport betreffende de over- werk-vergoeding aan de ambtenaren der - dneente- politie iveraoeict eenige maatregelen te nemen, verband houdende met eene goede oontrölJ op het terrein van het Goester Natuurbq zulxs in het belang van de zedelijkheid! deelt mede, onder overlegging van een [staatje vermeldende de uren, gedurende |de maanden Juni-Juli en Augustus 1933 loverwerk te hebben verricht en verzoektl ideze uren rel te billen uitbetalen. adviseert aan T.Schaap een bedrag van |f.30,-- toe te kennen, regens geleden schade, tengevolge van liet afgraven Igrond vo ;r ophooging van een nieuw ;le00en en aangrenzende terrein, waariooj het niet meer mogelijk is geneest de igrond te gebruiken als teelgrond. deelt mede van meening te zijn, dat niel [tegenstaande de net van 4 Augustus 1 9331 3 414, voor beschikbaarstelling van dèli den Ooen nieuwe aanvrage nooiig zou jHet bestuur verzoekt daarop de opvattin! van het gemeentebestuur te mogen verne-| jmen ;verzoekt vergunning tot het houden van jeen collecte op 4-5-6 October 1933* De Inspecteur van Politie heeft geen te| [zwaar

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 575