NA BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Ie over- *en der nemen, 3 controR ITatuurbaJ 3li j Kheid] orstel van den burgemeester, Hoofd der Politie, Kjrdt besloten aan den majoor van politie H.J.v.Leeuwen den hoofdagent G.H.Assink ieder uit te Keer en an den agent van politie A.de Raadt f.20,-- en over te [aten dat aan de overige agenten van politie extra ver lof norit verleend al [erricht overwerk. vergoeding voor in de maand Juni legloten wordt onder aanbieding van liet adres den Raad j U'aJa. [ede te deelen, dat naar het oordeel van het College hetl 0 [erneentebe stuur als overheid zal waxen voor de zedelij kei levenswaarden van ie bevolking en daarvoor de verant woordelijkheid aanvaardt, en voor te stellen het adres Iverigens voor kennisgeving aan te nemen. van een edurende l?33 verzoektl alen rag van geleden raven van waard pol est de nd angcaien uit het onderhoud met den gemeente-ontvanger j 3t is geble .en dat het overwerk als noodzakelijk is te! leschouwen en hij als hoofd van dienst daartoe ook geen [dracht neeft gegeven wordt het overwerk gedeclareerd |oor ie samenstelling der gemeenterekening niet Oehono- Ie overige uren zullen als overwerk ditmaal worden ver- loed lesloten wordt een bedrag ad ling 'beschikbaar te stellen. •.30,-- als schadeloosstel-' 2x)lfr. dat ni':Be£ioi£n wordt den stand van saxen 0 ostandig aan den In- itus 1)3'' g van g zou op' ittinj en verne-[ uien van 1-933» t geen bef fcecteur van het Lager Onderwijs mede te deelen, met ver |°ek om zoo noodig daaromtrent een bespreking lebben. ;e mogen lesloten wordt de gevraagde vergunning onder de gebrui- pUjke voorwaarden te verleenen. vl-JuT. I) VO A VA t Jl e li hjl L® (XAci

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 576