1111 Staatsboschbeheeri. 1112 1113 1115 Hr. K.J.V.Nieu- kerken, keizers gracht 136, A'dam 3e afdeeling. 1114 3e afdeeling. Je Belasting-Com missie. 1116 Je Belasting-Com missie bericht dat voor het werk in de bosgcj omstreeks fmeer noodig zal dan geraamd is, en geeft in overe o mg den Hinister spoedig te vragen de meer j dere kosten van deze werkzaamheden algj I nog /oor subsidie in aanmerking te doej komen Vestigt er tevens de aandacht op dat 'ii verstrekte crediet vrijwel verwerkt u] verzoekt te willen bevorderen, dat toeJ zicht wordt gehouden 00 het verwijdererl en het bergen van vuil en weggeworpen zaken in de omgeving van zijn perceel, den BliexClaan 77 en deelt voorts mede, dat vuil wordt verbrand nabij zijn ter-I rein, waardoor gevaar ontstaat voor aai plantingen aan de zijde van zijn percti Omtrent deze zaak wordt rapport uitge bracht door den" technisch ambtenaar, last met de leiding van Openbare 'Verken dd. 19 September 1?33j 414. brengt in herinnering dat voor het j.aaa 1733 een beslissing zal dienen te "'or den genomen over de vraag of de Verl. Postweg in de Straatbelasting moet "or den betrokken, aangezien binnenkort aej de afwerking van de aanslagen een aan vang zal worden gemaakt. verzoekt te mogen vernemen of na het schrijven van het Hoofdbestuur van den I Nederlandschen Schildersgezellènbond en j het onderhoud dat de Heer Lodeesen iet het Hoofdbestuur had met de gegeven inj lichtin0en genoegen wordt genomen. Je Belasting-Commissie adviseert tot vaststelling van de hierbijgaande ont- werpen 00 de heffing en invordering var] schoolgeldbelasting. Je Belasting-Commissie adviseert over ie ontwerpen tot vaststelling van een verordening op de heffing van een aan- legbelasting en de wijziging van de straatbelasting

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 577