BESLISSING j Afdeeling en No. Aanmerkingen -et intreding van het "besluit dd. 26 September 1933 '0rdt besloten het nog asuneiÉge crediet ad f.3245,14 j -oor loonen en f.1453,4) voor "beplanting en onderzaaiïng eschiicbaar te stellen. esioten wordt mede te doelen dat er sooveel mogelijk v* aAA- ,oezicht aal worden gehouden, doch dat het moeilijk is 'e daders te betrappen. hbil. esioten wordt de oerneelen aan den Verlengden Postweg j<a/a£.é. oor het jaar 1933 aan te slaan in de Ctraatbelastin0~Z) esioten wordt het hoofdbestuur van den llederlandschen (Schildersgezelienbond mede te deelen dat het College burgemeester en Wethouders zijn zienswijze niet eelt en bij de afdeeling Soest aan te drin0en op beant-f ■•curding van de laatste alinea van liet schrijven van 26 "uni 1.1. bloten wordt de ontwerpen den Raad ter vaststelling pan te bieden. esloten wordt den Raad de noodige voorstellen te doen. j 'yf~ /ZJ>5

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 578