Volg num- i Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud mer 1117 J.L.van der Lichte 1117 1119 1120 1121 1122 1123 124 Centraal bureau voor Verificatie e te s-Gravenhage Oentraal Bureau voor Verificatie enz. te s-Graven- de Belasting-Gom- lissie nz 1'echn. Ambtenaar Doenbare Vericen. J.A.de Koning en T.Kalff, Birkstr. 80 en 76. R.K. Werklieden verbond Comité Herdenicin^ Vapens tilstands- dag. vestigt naar aanleiding van het orae- advies van Burgemeester en Wethouders 00 het adres tot naamsverandering van de Nieuwe Gteeg er de aandacht op, iat| in de gemeente Rheden niet een der schoonste lanen de Cteeg wordt genoea'l zendt rapport van de kasopneming bij den gemeente-ontvanger 00 14 Augustus 1933- zendt rapport van de controle der jaar-] stukken 1932 der woningstichting "Ons belang" de belasting-commissie adviseert het 71 zoek van J.Jacobs om teruggave van ovej 1931 betaald schoolgeld niet in te wil] ligen aangezien het niet tijdig is iagl komen adviseert naar aanleiding van een desöd treffend schrijven, aan H. Tolboom, "oloi mist te Goest, uit te betalen de door !T7C.G.van Tubergen1 s zaadhand el te Haarlem op de bijgevoegde rekening in mindering gebrachte provisie groot f«9»3'3» aangezien het zaad door beulde ling van Tolooom is gekocht. verzoeken liet woonwagenkamp niet te vee tigen op een terrein, gelegen achter hd tel "Kamolust" nabij de Birkstraat, doe daarvoor een andere olaats aan te wijze jvraagt een onderhoud met het College over werkverschaffing, enz. verzoekt toestemming tot het houden va een collecte speldjes-verkoopop H INovember a.s. De Inspecteur van Politie heeft geen oei zwaren mits de toestemming onder de je'| bruikeiijke voorwaarden wordt gegeven. i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 579