Volg num mer Afzender of voorstelier Kort i n h o u 108 109 110 111 112 115 H.H.v.Wagtendonk Technisch Ambte naar Bouw- en Wo ningtoezicht vd.Kuilen 51-1-'55 51-1-'55 51-1-55 G.van de Hoef. 25-1-'55 Technisch Ambte naar O.W. 25-1-55 114 Centraal bureau voor verificatie en financieele adviezen der ver een i ging van Ned Gemeenten. Inspecteur van Politie 24-1-55 5-1-55 deelt mede afstand te doen van het hem bij besluit van B. en W. dd. 26 Juli 1925 verleende verlof voor den verkoop van zwak alcoholischen drank in de ach, ter lokaliteit van het perceel Bosstra 80. verzoekt uitbreiding van zijn verlof tot verkoop van zwak alcoholischen drank tot de neven lokaliteit groot 140 M2 van het perceel Bosstraat 80. biedt ter behandeling aan eenige ver zoeken om bouwvergunning met de daar bij behoorende bescheiden en teeke- ningen. deelt mede, dat hij van aankoop van het aan de Schrikslaan gelegen ter rein, groot ongeveer 756 M2afziet. stelt den verkoop voer van een per- ceel 11.965', gelegen aan de Beetzlaan, j groot 1525 M2 voor een prijs van f 5200,=. Be aanvrage tot dezen ver koop is uitgegaan van den makelaar J.Rasch alhier. legt over proces-verbaal van de op neming van kas e n boeken van den gemeente-ontvanger op 24 Jan.1955* verzoekt een extra crediet toe te staan voor het dagelijks schoonma ken van het wachtlokaal der politie, alsmede de toestemming tot het doen vernieuwen van de vloerbedekking en inplaats van zeil een sterker en duur zamer stof aan te wenden, j De 'Technisch ambtenaar belast met do leiding van O.W. deelt mede, dat de [kosten verbonden aan het leggen van kurklinoleum ter dikte van 7 m-.m. jgekit op houten vloer, worden geraamd i op 85

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 57