Mn i/; >yu. BESLISSING Afdeeling en No, Aanmerkingen iet hem Juli rerkoop Je ach Bosstra Het ten name van S.van de Kuilen staand verlof voor den verkoop van zwak alcoholischen dranken in te trekken. L2" cJ'd. Het verzoek wordt ingewilligd. cJji. 'Vl' xh bh. He verzoeken worden verleend en geboekt in het desbe- treffend register onder de nrs.1/646 en 1/647. Het bericht mede te deelen aan de Commissie grondbe- drijf en daarna het dossier deponeer en. Besloten wordt aan den makelaar J.Rasch mede te dee- P2 aJ len, dat de prijs van den grond zal worden bepaald op - k 2,25 per Meter. x Van het proces-verbaal wordt kennisgenomen.Het zal den raad worden medegedeeld. |Besloten wordt de vloerbedekking in het wachtlokaal der Politie te voorzien van kurklinoleum en daarvoor een krediet toe te staan van 85,= ,of zoo de des betreffende begrootingspost deze uitgave niet toelaat den raad het crediet aan te vragen. hu 1p

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 58