^JU der P.u, l in vertj ïgde overi electrii ''het Ha; het oon- id aan ekend aai van. den gevonden nordt het contract te .teekenen en door te Iden aan den Directeur der P.U.E.M. n uitgevj oor uit'or brengen me t ie seert uit Igens ove /erlinhti met d; 3eert ?oo| Laan u vol0ens| -ng. Afdeelinq No Aanmerkingen BESLISSING sloten nordt den Technisch Ambtenaar te machtigen de tbreiding met maximum 25 damp-en aan ie P.U.E.M. op te jagen voor de opgegeven som groot f,654,04. ie voorts opgegeven jaarkosten der uitbreidingen ad [544,28/norit eveneens genoegen genomen. ijU. kloten nordt den Technisch Ambtenaar te machtigen het |bt;unt aan te brengen en daartoe aan de P.U.E.l op- cht te geven. aHl. tóen de uitbreiding der verlichting in de Hartmanlaan Staat in beginsel toeen besnaar. Ti den Technisch Ambtenaar op te draden alsnog de kos- bpgave -te vragen aan de P.U.E.M. en hiervan aan net |olic0e mededeeling te doen. |A ah as reriiohti^Bor8ns te beslissen zal man. den Technisch Ambtenaar \S ntare 'Ye-rken omgedragen norden de kostenopgave te vr:_. t- aan de P.U.E.M. ens sal aan den Technisch Ambtenaar sijn mede te dee- dat van alle uitbreidingen nelke aan de orde komen, tenopgaven moeten norden gevraagd, en dat in het ver- 6 daarvan tegelijk met de aanvrage om machtiging aan 'Semeester en Uethouders mededeeling nordt gedaan. :eert 4e .e DeetiiO1 t te doen ht munten atverlic®voorstel van den Voorzitter nordt besloten voorloopig lamp aan te brengen en- nel om reden, dat een nieun enplan van Heidebloem sal norden aangenomen waardoor lamp op de teezcening met aangegeven wederom sal ften vervallen. met de eert de ee atrsii Satiete^ hf orm het voorstel van den Voorsitter nordt besloten '"echnisch Ambtenaar te machtigen de lamp gemerkt A Lmen aanbrengen. rn 0 g "iöl

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 590