Volg- j num- Afzender of voorsteller mer 1147 1143 1149 1150 1151 1152. 1153 Datu m Korte inhoud Inspecteur van Po litie Soest. 2.B.'Rijnbergen algemeen leider j Soes ter Natuurbad. J.C.utervliet Badmeester C.Verschoor Nieuw** straat 57 Boest. j ■Ar. deunde, Advo caat deist. X,C.van Nes, ^and** schap sarc'ni tect Ajeldoorn. L. Hartaré-Üemoer declareert diverse door hera bij vod schot gedane uitgaven over het tijiT: Januari tot en met September 1933 toi een totaal bedrag van f9251. doet toekomen een rapport, benevensJjioten wc grafisch overzicht van personenbezo^Joude] enz. over het badseizoen 1933* zendt rapport ontrent het aanbrei ;eü Voorstel ■jeüeurc van veranderingen, '"{elke naar zijna ning op het Natuurbad behooren aan bracht te vorder. doet afstand van het aan hem bij besi van 26 'dei I93I verleende verlof totl verkoop van zwak-alcoholischen drani] in het perceel, Nieuwstraat 57* kloten wc Houder r, loten wc voor dc «ken. zendt advies inzake procedures erfpaJ ten, J.A.van Pillen e.a. met verzoecl den raad voor te stellen de in het tl vies genoemde personen te loen dzjval den voor de Arr. Rechtbank te Utreiii zoude gaarne in de gelegenheid wordal gesteld om in een besloten raadsver„a| dering aanwezig te zijn, teneinde oij| eene bespreking over de mogelijkheid van slagen van het gewijzigde ontierjj uitbreidingsplan, vast te kunnen steil len of hij 00 de medewerking van den emeenteraad in alle opzichten zal rekenen. nen [sloten wc advies Herinnert aan verzoek om de boomen, staande voor het perceel Eemstraat 11 te snoeien. De Technisch Ambtenaar belast met <1® leiding van Openbare '7erken deelt dat binnen enkele dagen begonnen 'iord| met het snoeien der boonen. ksloten wc Fejiiet is Lot met )drts ware (6 poor de eelan dat te li cl Me ';erkin£ ■loten wc t>

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 591