Volg- num- Afzender of voorsteller Datu m mer Korte 1154 1155 1151 1157 1158 1159 1160 K.C.van Nes Apeldoorn. A.de Nies,Lid van den Raad. G.C.van Rijk, Nieuwstraat 38 Roest. Technisch Ambte- I naar Openbare 1 erKen. H.J.Dolfin, Yosse- veldlaan 40. de Nies, Lid van den Raad. Bestuur der Ver- eeniging "School met den Bijbel te Soest". maakt bezwaar tegen den inhoud van he1 schrijven van Burgemeester en /ethoui' dd. 26 September 1933» 4e afdeeling 3( 29en verzoekt de niet gerestitueerd reiskosten ad f«7»20, f.20,68 en f,52 alsnog te villen terugbetalen. verzoekt den Rrwamweg in dusdanigen staat te brengen dat behoorlijk verke' mogelijk wordt. verzoekt aan hem te willen verkoooen oude vuilniswagen der gemeente. De technisch amibtenaar, belast met de feiding van Openbare 'Terken adviseert ie oude vuilniswagen aan G.C.van Dijk Nieuwstraat 33 te verkoopen voor den prijs van f.lp,--. deelt mede dat de heer ierrits Eiken-; horstweg 8 alhier het verzoek heeft g1 daan een dam te leggen in de afwaterin! sloot voor zijn perceel. verzoekt hem vergunning te willen ver-j leenen tot aansluiting der huisriolee ring op het gemeenteriool, waarbij dar een z.g. O.li.3. put zal worden aange bracht. Voorts wordt verzocht voor rekening ie1 gemeente te willen verharden het ged. grond, gelegen buiten het trottoir en zoowel het bestaande nood trottoir als het aan te leggen trottoir met klinkerj te verharden en aan te sluiten aan he* bestaande weggedeelte. verzoekt afsluiting van den Driehoeks-; weg voor verkeer met auto' s en motor rijwielen. vraagt medewerking tot aanschaffing'3 3 schoolbanken en benoodigde leerwidd-i len ten behoeve van de TT.L.O. school, wegens stijging van het aantal leerin gen tot 6 inhou

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 593