ud van hel n I e thoudl deeling jjl e 31 i tu e ej] 8 en f,52] n. Jsloten wordt de reiskosten aisn i de Commissie voor het Uitbre beslissing vereenigen ican. [er omtrent aal de Commissie zijn te hooren nog te vergoeden wanneer c - idingsplan aich met de- danigen ijk verkei [ar aanleiding van het verzoek aal den Baad aijn mede deelen, dat de Braam1* eg behoort tot de groep wegen ie in werkverschaffing aullen verbeterd worden. Zoolang [se werken in voorbereiding aijn adviseert het College geen voorloopige werkzaamheden aan -den Braanweg te Irrichten. XjlL. loten wordt mede gehoord de Commissie voor Openbare Irsen - - - - v v de vuilniswagen te verkoopen voor f.15,-- erkoooen te. 31 met del idviseert .van iijkj roor den ;s jfiiken-«sloten wordt den heer lierrits te berichten dat van ge- heeft gBsntewegó een dam, voorzien van duiker van voldoende y afnateriiHmeiihg zal worden gelégd wanneer hij f.4,10 in de ge- [entekas aal hebben gestort. 11 en ver- isriolee- arbij danj n aante kening d« het ged. ttoir en toir als t klinkerl n aan het bouwvergunning met de voorwaarden gesteld voor de [i3rioleeringen wordt in deze vergadering verleend, li 1631. ■sloten wordt aansluiting op het gemeenteriool toe t onder bij bouwvergunning verleende voorwaarde, tegen betaling van f.5»-- recognitie per jaar de Irste maal bij afgifte der vergunning en voorts op |hnuari van ieder jaar. axs- Ik) -Besloten wordt den Baad voor te stellen den Driehoeks- j 1 motor- ■sg voor autoverkeer te sluiten. u' ^IJO- iffirig_^Baa den Baad voor te stellen de wettelijk voorgeschreven Leerini c Bedewerking te verleenen. - ,.uf1 school» b 7/ leerlap 0

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 594