Volg- num- Afzender of voorsteller mer 1161 1162 1163 1164 1165 1166 H67 Datu m Commandant der Vrijwillige Brand weer van Soest. Commandant Vrij willige Brandweer Soest. tfevr. de ïed. A.SJ Duys-de Wilde, Uit den Bos'chstraat 1 Haar 1 era. "7i j kverpl. der lied. Herv.Kerk,Socster- Berg. afdeeling Financiën. N.V.O.B.I.M. te Soest. Te chnAm01 enaar 3ouw-en 'oningtoe- zicht. Korte zendt Izicht rapport over het preventieve t eJ inaak^ het brandwezen .te Soest if 1933 over het derde kwartaal. zendt rapport over bergen in 1933» het peilen van hooil verzoekt ontheffin^ van het bepaalde 'a\ artikel 15 der bouwverordening voor de| ibouw van vier blokken van vier woning 00 een terrein, gelegen aan de Nieuwe-I steeg, kadastraal bekend gemeente Soes] in sectie A. 2334-225°* 'De technisch ambtenaar, belast net de ding van bouw-en woningtoezicht advise de gevraagde ontheffing niet te verlejl 00 grond van de overwegingen, neergehj in zijn advies, dd. 3 Octo.ber 1933» !4/36 verzoekt toestemming tot het nogen ordlj toestem niseeren van eene bazar op 23-24 en 25 November a.s. ten bate der Vereeni^ing, adviseert de rente, te betalen door to ningbouwvereenigingen en -stichtingen voor. in rekening-courant opgenomen jel- den gedurende het 3e kwartaal 1933» va te stellen op; 5 over het tijdvak 1 t/m 14 Juli 1933» Az over het tijdva| lp t/m 28 Juli 1933» '4 over het tijd 29 Juli t/m 14 iugustus 1933» 3,- ove]J jhet tijdvak 15 Augustus t/m 17 Septsiat 3-933» 3 over het tijdvak 18 Septeute: t/m 30 Jeptember 1933» (gelijk aan ren lover de debet-saldi in rekening-couran^ jmet de Nederl. Bank.) verzoekt vergunning tot uitbreiding M I [bestaande benzine-en petroleumbewaarpl gelegen aan den Veldweg, door bijzin i jvan een bovengrondsche gasolietank, in houdende 3OOCO Liter, met <-;-en electroik tor van circa 2 ?.K. voor het aandrijv Ider aftapinrichting. Omtrent dit ver^ wordt advies uitgebracht door den ook iant der vrijwillige Brandweer, te Coe en den technisch ambtenaar, belast nst jde leiding van bouw-en Woningtoezicht- •biedt ter behandeling aan eenige verno Iken om bouwvergunning vergezeld van inoodige teeiceningen en adviezen. Yens nor uitingsw rente ze vergun ptwer j |elet op ober 193 pestemrni pining, e wil n t oor a geen inhou

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 595