Ged. Staten. TeciinAmb tenaar 0)enoare 'Terken. A.freriks e.a. Soes t. Centraal bureau voor verificatie enzte s-Graven- hage T.Ouwerkerk, Ariërs foortsche str.44 Soesterberg. erzoeken mede te deelen, welke stapel ijn gedaan om definitieve dekking suil elen o langen termijn te vinden 7ooi e nog ongedekte kaoitaaisuitgaven. ens vragen zij een overzicht dezer goven te villen verstrekken. verzoekt beschikbaarstelling van eentl Idiet, ad f.525»--» lijnde de kosten, J jgens netsel-en breekwerken, t,*b eener[ ibetere functionneering der Centrale ve| warming in net raadhuis. |Na een door de firma 'Talter en Gros inl gesteld onderzoeK vraagt de Technisch! Ambtenaar bij rapport dd. October Ijl Ho. 474 een bedrag van f.JÓO,-- en ciacl tiging met het werk een aanvang te aóq maken. Je eerste aanvrage vervalt hier| mede iprotesteeren tegen een uitlating van: iheer "Busch in de raadsvergadering van jSeptember j.1. inzake het hebben van tl 'fooienbus bij de garderobe aan het Na tuurbad. .zendt rapport van de controle der i®| jnistratie der woningstichting "Ons Te- lang" over het le nalfjaar 1933 !vraagt ontheffing ran het verbod om nel gedeelte van den Verlengde Postweg vanl af de van J.Taarenstraat tot de RadenrAel straat te mogen berijden met zijn viê-i jwielig motorrijtuig. J Je Inspecteur van Politie adviseert wij zend op het verzoete te beschi-ezen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 599