Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud Jhr.Dr .A.P.v.Lidtii 14-1-'55 de Jeude Lyceumlaan 15 Zeist Dir. Keurings dienst v.vee en vleesch. 1-1155 T e chnAmb t ena a r bouw- en woning toezicht 51 155 Soesterbesturen- 27—1 55 bond (W.v.Eck-P.Helmusj verzoekt ontheffing van het verbod om het gedeelte van den Verl. Post weg te Soesterberg, loopende van de Van Maarenstraat tot de Rademaker- straat te mogen berijden met een mo torrijwiel op meer dan 2 wielen,in beide richtingen teneinde zijn pa tiënten te kunnen bezoeken. De Inspecteur van Politie brengt hier omtrent een gunstig advies uit. doet toekomen een tot hem gericht schrijven van den heer Jac.Vos te Amersfoort inzake oprichting van een vleeschwarenfabriek te Soestduinen en verneemt gaarne de meening van het college teneinde het schrijven te kunnen beantwoorden. brengt rapport uit aangaande de loo- zing van het afvalwater der N.V.Sticht- sche Margarinefabriek te Soesterberg en geeft in overweging nu de voor schriften, welke door het R.I.Z.A.zijn gegeven ten behoeve dier inrichting niet zijn uitgevoerd, de directie te verzoeken of al dan niet tot uitvoering dier voorschriften zal worden overge gaan en voor het geval de directie hiertoe niet mocht besluiten, bij De fensie pogingen aari te wenden, om te geraken tot een verbod voor de N.V. Stichtsche Margarinefabriek tot loozin3r| van haar afvalwater op de terreinen van Defensie. verzoekt een onderhoud met het college van Burgemeester en Wethouders. 119 Boekhouder O.W. merkt op dat het reglement voor de ge meentelijke werkverschaffing in art.12 geen rekening houdt met het raadsbe-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 59