Volg num mer Afzender of voorsteller Korte inhoud 6 Plaatselijk Cri sis-Comité JJ.V. "O.B.I.M. te Soest verzoekt overeenkomstig de overgelegde circulaire van het Ned. Crisis-Comité uit de gemeentekas voor het eerste half jaar 1933 f 1>25 per werklooze te willen verstrekken ten einde uit het bedrag dat geraamd wordt op f 301,25 en het overeen komstig door het Nat. Crisis-Comité te verstrekken bedrag extra hulp te verlee- v nen aan werkloozen door verstrekking van kleeren, schoeisel, heddegoed e.d. 6-l2-'32 verzoext een onderzuex te willen instel len, verband houdende met eenige uitla tingen i.z. levering van benzine enz. De technisch ambtenaar, belast met de leiding van openbare werken brengt hier omtrent rapport uit, bij diens schrijven van 23 December 1932, no. 481. ties en de Chr.Be sturenbond te Soest ringen volgens de gemeentelijke steunre geling voor de land- en tuinbouwarbei- ders worden berekend, te herzien. ;.H. C. Doorman deelt in de vergadering mede, dat hij zich op grond van zijn tijdelijxe werk zaamheden op de secretarie (afd. Steun- verleening) genoodzaakt gevoelt ontslag aan te bieden als lid der commissie van taxatie van het grondbedrijf (art. 7» 23 lid der verord. Grondbedrijf. H.K.Standorganisa-22-l2-,32 vragen de loonnormen waarnaar de uitkee-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 5