'H L Afdeel ing BESLISS Aanmerkingen LKe st,:ni{ ikki ng srafj .nden v ););j sgaven. s iez —loten wordt ian de gedeputeerde t,in van een staat der nog door onder over- staten leening te dekken ;aVen, te "berichten dat nog geen stappen zijn gedaan =en vaste geldleening aan te gaan, doch dat in ver- |d met de gunstige kapitaalmarkt spoedig pogingen zul-j •«orden aangewend om de belangrijkste kapitaalsuitga- te consolideeren. [t college Saai zich nog nader beraden over de wijze T-op de door een eventueel te sluiten leening vrij ko lde gelden zullen worden belegd. i wordt besloten het bedrag der in den staat met gemerkte uitgaven nauwkeurig te berekenen en op tej ten in een leeningsplan. ploten wordt de werkzaamheden onmiddellijk uit te voe-1 V* en daartoe den Technisch ambtenaar te machtigen, crediet ad f500-- zal inmiddels den Raad worden gevraagd. van een kosten, vAd eenerl n tra ie rel n 'kor inl 'echnisinl 'c tob er li I l valt ierl ing vanadres zal den raad worden-aangeboden, ring vin ben vin t n het 1/ J*. 3/7»/. i der idraiBfeloten wordt het bestuur te wijzen op den buitengewo- 1 y.f qJj'- "Ons ^e-Bn huurachterstand en er met nadruk on aan te dringen 33- renge maatregelen te nenen teneinde de financieele na pier) tot een minimum te beoerken. ood om ne®ontheffing wordt geweigerd, 00 grond van den inhoud s tw eg van®) ge t Po*li t i e - ra10 r t Rad ena :j zijn I iS'oeVt ll chizzen. 1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 600