Volg- num- Afzender of voorsteller mer 1173 1174 1175 1176 Techn. Ambtenaar Bouw-en Woningtoe-f zicht. Korte 4e Afdeeling Secretarie. 4e ifdeeling Secretarie ter Minister van Soci1 al< hsen. i deelt mede, lat J.baars, BanningstiwJ 72, te Soesterberg ontheffing behoe;'{ van het bepaalde jij artikel 3 Ier oj verordeningten behoeve van den doj| hem voorgenomen bnuw van een dubbel ;huis aan den Verlengde Postwe 1traal öekend gemeente Soest, b> kad:| in seotij 3.2113 en adviseert de noodige onthe: fing ÏÏI3? te verleenen, op grond vin 1 overweging, genoemd in zijn advies, 3 Sctober 1933 No. 1/23. verzoekt in verband met de besprekin S in de Commissie grondbedrijf te rnogei vernemen of het besluit van Burgemee en Wethouders ld. 12 September 1}33, jafd. No. 134 moet worden uitgevoerd of aan S.J.Smit alhier de door hem i| (diende rekeningen tot een totnal-bedi 'van f.122, moeten "lorden uitbetaal verzoekt in verband met de besluiten -Burgemeester en Wethouders tot toeier ning van overwerk-vergoedingen te moa vernemen welme bedragen aan den raad moeten worden aangevraagd; a. voor overwerk-vergoeding Politie- ooneel b. voor overwerk-vergoeding 3e ere ter. oersoneel 'deelt mede: ledat ie regeering, in afwachtingv de nadere vaststelling der onder- houdsnormen van met rijkssteun gel bouwde woningen, heeft besloten bedrag voor storting in het onderi houdsfonds van woningwetwoningen voor één jaar te verminderen net f.10,-- per woning voor die woninl waarvoor thans meer dan f.25»"" '}j woning in het onderhoudsfonds '"0T gestort en f.5»-- per woning voor] overige 2e. dat bij de berekening van het te* ter vaststelling van woningwettijl dragen in 1934 hst verlaagde 1 drag zal worden uitgegaan en ver- besturen der bouwvereerUfl ;oekt de en in deze gemeente staande in kennis te met het bovei stellen. <-*<X - O

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 601