Volg- num- 1 Afzender of voorsteller 1 Datum mer j Korte inhoud 1177 ll?8 1179 1130 .^.^enmotcen. Il3l 1182 1133 Ged. Staten van Utrecht P.J.Drost, hulp- keurmeester te Soest Techn. Vmbtenaar Openbare 'lericen. N.V.Provinciale Utr.Electr.My Th.Veen. Van Ven- neplaan 41, Soest Techn. Ambtenaar Openbare Tergen. verzoekt in de vergunningsakte op te m hendat de vergunning ook zal gelden voor het achterzaaltje, groot 28 H2 vai het perceel Rademakerstraat no. 2. imaken enkele opmerkingen ten aanzien dB opmerk gemeenterekening over 1931» Hierneven verzoekt reeds nu de vergoeding voor hebben van een snelvervoerraiddel over jmaanden October, ÏTovember en Uecember •1933 mogen ontvangen. deelt mede inlichtingen te hebben ingej jonnen bij de Kolenconventiete a-Grl venhage, in verband met het ingekomen schrijven van de Prijzencommissie vonrl den br.andstoffenhandel, te Soest en vej zoekt in verband hiermede te w Hen e| dedeelen over welke brandstoffenhandel! ren de benoodigde brandstof voor ie gel meente moet morden verdeeld. Tevens wordt machtiging gevraagd tot :.1 koop van: Holland3che gietcokes, IIo. 42000 120 9OOO 2300 K. G H.L. K.G. s t Hollundsche anthraciet ïïo. groot 30/50 mM. geklopte gascokes en aanmaakturven ;verzoekt eenige wijzigingen van het ■raadsbesluit van 12 Juli 1933» le a^* jno. 2862 inzake het verleenen van eer1. ;erfpac'ntsrecht op het perceel H.no. (ten behoeve van een transf orraatorstitif verzoekt in aanmerking te mogen konen voor het verrichten van werkzaamheden bij den dienst van Openbare "/erken. zendt een verklaring voor uitbetaling van den 2en termijn der aanbesteding 9 (treffende het verbouwen van de gymnajül lokalen van de o.L.gcholen te Soest -4 kebuurt) en Soesterberg, vermeerderd '9 het saldo van meer-en minder werk.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 603