M. - iW /}u. wit xH ^'Yriiu BESLISSING Afcleeling en No. Aanmerkingen e ou te nlcrdt besloten conform verdoek. 1 gelden 23 112 va o. 2. IJ//?. aandien Bt opmerkingen worden beantwoord conform het ontwerp ernevens gevoegd. ng voor «sloten wordt gunstig op het verzoek te beschikken. del over december bben ingel te a-ür| ige-coinen ssie voorl ast en vel «lillen ,e| f enhandell jor de gej rgd tot de mededeeling door den Voorzitter dat hem,mede in v.d.Vijngaart dd. is gebleken, dat de l.rband met het schrijven der Firma September j.l.,uit een onderzoek olenleverantie aan grootverbruikers moet geschieden oor den kolenhandel die in 1932/'33 geleverd heeft, lordt besloten het oesluit dd26 September j.1. in te rekken en de brandstoffen te laten leveren door Firma l.d.'Tijngaart. Besloten wordt eerst prijsopgaaf te vra- len alvorens oodracht tot levering te verstrekken. rees, Ho. liet No. en m het le afd.' van een H.no. )31 l tor 3titiJ m konen tamheden srken. ie taling iteding tj f gymnast Soest •erderd ij ierk. lesloten wordt aan het verzoek van de 2.U.ld.li. gcvulg Ie üeven door .aan den Raad een nieuw raadsbesluit onder I strekking van dat van 12 Juli 1933 ter vaststelling pn te b Leden pn nieuwe sitüatieteekening en rapport Technisch Ambte-f Jaar Openbare 'Terken ware alsnog te vragen. ■V V~ CiJti. i. an adressant mede te ■nature bij Openbare l'-n zijn verzoek kan deelen dat op het oogenblik 0een^ Verken bestaat, en mitsdien niet «orden voldaan. Nloten wordt den tweeden termijn, $0 van f.2240,-- fnf.150,-- is f.1045, te voldoen alsmede f.250,85 voor |egr en minder werk, totaal f.1295*85*

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 604