Volg- num- Afzender of voorstelier Korte Datum mer 1134 1189 1186 1187 1189 1190 Ged. Staten van Utrecht. Centraal bureau voor verificatie i en financieele ad4 viezen enz. te s-Gravenhage Geneesheer-Direc- teur van *de Uillerji Am tsz stichting. Techn. Ambtenaar Openbare /erken. Heineken'a dier- j brouwerij Maat schappij Amsterdam. iï.Butselaar, IToor- dcrweg en H.Butse- laar, Groote Melm.j A.A.v.d.Zouwen Soes maken enkele opmerkingen ten aanzien het raadsbesluit van 10 Augustus 1)33 tot oprichting van de stichting tot tj heer van het Soes ter natuurbad. zendt nota voor het samenstellen van jaarstukken 193^ van het grondbedrijf1 [(inclusief het bijkerken der adminiat tie over 193°) ten bedrage van f.450,1 verzoekt of f.0,50 per week kan "'orie afgestaan van de invaliditeitsrente t gekend aan G.v.d.Broek voor het verst: zendt een nieuwe begrooting omtr.ent a werking enz. van de wégen op 't Hart, zulks ingevolge de besprekingen met k igemeester en Wethouders m 26 Seoteraa J 1 verzoekt een ander terrein aan te - voor woonwagen-standplaats aangezien het thans aangewezen terrein van groot} nadeel is voor haar perceel Birkstraaf 34, waarin is gevestigd het hotel cafl restaurant ,,Aamplust"en dit perceel vrijwel waardeloos zal worden. 'verzoeken aanleg eener gasleiding in 1 iDorresteinweg voor aansluiting van 16 [woonhuizen-aan die leiding. Be Technisch .vmotenaar bij het Gasbel? .deelt mede dat de hoofdleiding met 32r (verlengd moet worden en dat die uitbre jding zonder schade voor het bedrijf [plaats hebben. Machtiging wordt gevraa; deze uitbreiding tot stand te brengen. Be Gascoraraissie kan zich hiermede vers jnigen vraagt i-oor tusschenkomst van ien Cecr taris in a-fwij xing van de overeenzo.zd inzake het ophalen van asch en' vuilni- jeén of twee maanden uitbetaling der na. hemingsson, aangezien hij in finantise moeilijkheden öeraazt. s i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 605