l/A BESLISSING Afdeeling A Aanmerkingen en No. bod ost- ,n de er- n mo- ■>in n pa- ■t hier- ;ht te n een nen an het n te loo- .Sticht- I ;rberg or- .A.zijn •ting ie te tvoexinj verge- tie ij De- om te N. V. loozinjl inen college de ge- i art1 2 idsbe- De gevraagde ontheffing wordt tot wederopzeggens toe verleend Besloten wordt aan den Dir.van den keuringsdienst mede te deelen, dat het ontwerp-uitbreidingsplan in de omgeving van Soestduinen het vestigen van fabrieken niet toelaat. De meening van het college is dat in be doelde omgeving geen gelegenheid moet worden gegeven tot het oprichten van een vleeschwarenfabriek Alvorens verdere maatregelen te treffen zal aan de Directie der Margarinefabriek worden verzocht te wil len mededeelen of door haar uitvoering zal worden ge geven aan het plan van loozing van het afvalwater over eenkomstig het door R.I.Z.A. uitgebracht advies. IP txJd, In de vergadering komen de afgevaardigden P.Helmus en Burgwal. Bij monde van den heer Helmus geven zij te kennen, dat hen na de aanvrage om een onderhoud over vorstuitkeering e.a. voor de werkloozen is gebleken, dat de toegepaste regelen door de regeering zijn vast gesteld, zoodat het gemeentebestuur daaraan gebonden is. liet onderhoud beperkt zich daarom alleen omtrent enkele praktische bezwaren in verband met plaatsing an arbeiders bij de werkverschaffing, alsmede onder- teuning van armlastigen boven 60 jaar«door het Burg. rmbestuur e Voorzitter geeft te kennen, dat het college moei- ijk kan intreden inzake de Commissie voor Werkverschaf fing en Burg. Armbestuur betreffende, en geeft in over weging bij die commissies een onderhoud aan te vragen. Hierna wordt het onderhoud beëindigd. I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 60