t: Volg num mer Afzender of voorsteller I Datum Korte inhoud 1195 1196 lloderne Vakbewe ging üaa t s chap p el i j ie Hulpbetoon te 3 0 c 31 1197 119S 1199 Afd, 3oest v.d. Aartsdiocesanen 3oeren-en Tuinders bond Soest. Voorzitter, Hoofd der Politie. '{.Voskuilen vraagt vergunning tot het houden van een coleote voor het organiseeren van' een 3t .ITicolaasf eest deelt mede dat liet bedrag ad f.lOOOO, waarmede het aan hem verleende subsir bij raadsbesluit van 22 September l 4e afd. no. 21/273 werd aangevuld, re weder is verbruikt. Tevens deelt het de dat geen .raming 'kan worden gegeven van het nog voor 1933 "benoodigde suba" die. verzoekt aan den gemeenteraad subsidi1 voor den door haar te organiseeren 1® bouwwintercursusevenals in voorg- -,rd jaren is toegekend. de Voorzitter brengt opnieuw in behan deling het verzoen van het politiecoïq om uitbetaling van overuren over de maand Juni j.1. Spreker stelt voor fretL besluit van 3 Oct. j.1. alsmede het daaruit voortvloeiende schrijven aan Inspecteur v?n Politie dl. 7 ^ct. ljj] in te trekken en te besluiten dat Je volgende bedraden aan overwerk zullen worden uitbetaald. H.J.van Leeuwen G.H.Assink 7 3p i e s P.J.de Vries Cv.'Wijngaarden A.de Raadt IJ.de Bruin P.Heupers Th .A.Janssen 'V.Hettema 50,- 5<V- 5," 1,751 20,--i 11 *hj verzoekt een bedrag van f.150,-- te |h[ len betalen voor reiskosten van een'A gaarseh meisje naar haar geboorteland* Overbrenging is wenschelijk, aangezie^i dit meisje niet geheel geestelijk v-V-f maal is en vermoedelijk binnenkort op-| name in een krankzinnigengesticht noo- dig is. n .id

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 611