Volg- num- Afzender of voorsteller mer Datu m Korte inhoud 1200 1201 120^ 1203 1204 Centrale Rijkscom missie voor Boom- kweekerscredie t Boskoop. Minister van Socia lt Zaken. JW.Vijn e.a. Moderne Soester Be sturenbond Voorzitter. verzoekt medewerking te verleenen ter| uitvoering van de Vet van 5 1 J33,| 3tbl. '52 en alzoo Toerei te ver rlarj de vereisohte 10 <5 voor de door de trale RijIfe commissie voor Boomkvtee^l crediet aan inwoners der gemeente te verstrekken credieten aan. booflikw ;eri en handelaren in boomen te garandeerJ verlangt wijziging van de met Bijkssubsidie. steunr-: i verzoeken een strengere keuring van bouwoanvragenwaardoor het in de tol komst uitgesloten zal zijn, dat in iel gemeente verder met ont«lerenden boui| wordt voortgegaan. verzoent het uemtentebestuur over te baan tot het scheppen van werkgelegenj heid, aangezien de door Maatschaopelij Hulpbetoon verstrekte ondersteuning niet voldoende is om in de gezinaoe;W| ten te voorzien. stelt opnieuw aan de orde van betpr^ de door den Baad aangehouden roordrnof inza.ee subsidie-toekenning aan Torncl (voordracht 14 Maart lj33) i-n veraa met het huren van de gymnastiekzalen-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 613