I BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen leenen ter Mei 1933] s Tèrkla ioor de L Dorakweeiei neen te te d om km e e .-eer jarandeere beunre .-ui L de Hijkscommissie mede te deelen, dat het College leid is den raad voorstellen te doen tot het garan- Iren van 10 der credieten, ugodra "blijkt dat aan een binnenkomen. tloten mordt ien Raad het voorstel te doen overeenkom- [j de aangeboden ontwerpen. brts mordt nog besloten den Raad het voorstel te doen re grondnormen genoemd in de artt. 6 - 19 en het nieu-) [artikel l^a met f.1,-- te verlagen, doch daar tegen- den toeslag van f.-,75 per Ueuinslid boven de 2 10ti fc maximum van 4 personen, uit te oreiden tot een maxi-i fc van 6 personen Ivoren aal aan den Minister van Sociale Zaken morden socht te mi 11 en mededeelen of tegen deze laatste mij-i ingen beumaren bestaan. •mg van in 1 e toef inden bouil len Raad hede te deelen dat het College volkomen de lierucingen van adressanten kan onderschrijven en voor- hens is de boumplannen streng te uullen beoordeelen. ts aan den Raad ter kennis te brengen, dat het Col- 5c plannen overmeegt piissie en,mitsdien Innen morden vermacht, |trent lepe voordracht ;n te hooren. om te komen tot een schoonheids- spoedig voorstellen dienaangaande mare de Commissie voor Ooenbare over te ■r kg el 06^1 schaooelii teuning euinsbeno t versoek mordt voor kennisgeving aangenomen ie aangelegenheid reeds in voorbereiding is. aangeuienj hu Jt</2 n r°G ^-"■3'''0^en ,A,ordt den Raad mede te deelen, dat het College "G® financieel e redenen de voordracht menscht te handha an f.irnoiplt n verbanip iekzalen. Lr mare tevens op te mijuen dat de gemeente de rnelubs reeds ueer ruim subsidieert. IA ct^J I.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 614