Volg- num- Afzender of voorsteller Datum mer Korte i n n o u 120 1206 1207 .203 1209 3e Afdeeling. Wethouder van Openbare Werren. Techn. Ambtenaar °oenbare Werden. De Voorzitter. Bestuur Ier Engen daalschool. brengt in herinnering dat de beslis^ van het College genomen op 3 rctob=i 1333inzake hst aan de troon versop? j van ontheffing van de verplichting to! oprichting van oen arbeidsbeurs, 'bij! volginj van het voorstel van den hecJ i Gemeente-Secretaris tot aanhouding moeten morden ingetrorkcn. deelt mede, d-t C.Belt, aannemer vaal wegen op t Hart op 11 October 1533 'i den Gemeente-ontvanger f.1000,-- wad f-boröheeft ^estort. Je waarborgsom op verroe^ van den aannemer .uoor .heat (Wethouder) verminderd net f.175»3? 1 wel 00.grond van de omstandigheid ié de aannemer de eerste weeic slechts hj arbeiders in dienst heeft genomen erTi voor vier personen na afloop dezer h loon terugneemt. In de som aas bereh acht arbeiders. Spreker vraagt alsnog de goedkeuring zijn namens het College genomen besir Ten overvloede heeft Spreker wegens vezigheid van den Burgemeester en r'et{ houder ven "Pu^en e^n lid van de C sie voor Openbare Werken, de heer Klooster over de vermindering geraad pleegd. Jeze achtte het geen bez™°ar genoegen te nemen met f.1000,--. adviseert in overleg met den Wethoudei Openbare Werken den heer C.van IhariA te HiIversurn-00 arbeidscontract aan iegenbouw bij 0 a nemen tot opzichter uitvoering van de w< Hij adviseert voorts het loon op f.200,-- oer maand. Hart. te ben !vraa0t ten behoeve van het Hei. Boole iKruis toestemming tot het houden eenen iCollecte op -25 Oct. 1933* Het Bestuur der Engendaalschool roi.it 1, de vergadering teneinde in het aanwedj zijn van den Inspecteur bij het L.' 1 3preken over dan stand van zaken 'oetrb fende den bouw van een nieuwe school»

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 615