Volg num mer Afzender of voorsteller Datu m Korte i n n o u 1210 Inspecteur "bij hetj Loper Onderwijs. 1211 TschnAmbtenaar Bouw- en 'Toning- toezicht De Inspecteur deelt na de besprekingj met het Bestuur der Bngendaalschool' de nog een gevel van ernstig en a-; moeten bespreken-. Het Bestuur der "tariaschool heeft hed een racnort van architect van Beera doen toekomen waaruit blijkt dat «I school een ernstig gebrek aanwezig ij welke gevaar can opleveren voor de ;1 deren en welk gebrek is ontstaan door e-en -constructiefout bij den bouw der school. Spreker heeft zich persoonlij op de hoogte gesteld aan de sch nl er| het is hem gebleken dat spoedige oorl ziening noodig is. Hanneerzegt Bprel ker, hier sprake is van constructie fout, dan heeft het Bestuur recht 05 voorziening krachtens artikel 72 der' Lager Onderwijs 'Vet. De Voorzitter wil de raededeelinge eifl de rapporten niet in twijfel tr~ m,. doch zegt dat moet komen vast te staal dat inderdaad van constructiefout sorj ke is. Hij stelt voor zoo spoedig 10^ lijk een commissie van drie deskundig aan te wijzen die aan Burgemeester en Vethouders zullen hebben te verklaren dat constructiefout de oorzaak is van het gebrek. biedt ter behandeling aan eenige ver ken om bouwvergunning vergeze-ld van dj nnodige teekeningen en adviezen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 617