De 60 r e kin.- lal s oh nol' [gen iefout s'jrl BESLISSING Afdeeling A Aanmerkinqen en No. I nét voorstel van den Voorzitter kan de vergadering yx vereenigen. •ewezen als deskundigen morden geer van Beers, \rchitect van het Schoolbestuur, geer Technisch Ambtenaar Bouw- en Woningtoezicht, als deskundige van de gemeente. Heer Loudon te Hilversum als derde deskundige, t rapport dezer drie heeren zal morden afgewacht. |let oo het schrijven van Gedeputeerde Staten dd. 10 ob&r'leAfd. Hos. 3651/2196, 3647/2192, 3648/2193, 113/2194, 3650/219?3576/21873573/2174, 3574/2186, K/2175 en 3577/2176 waarbij toestemming wórdt gege- ot het verleenen der bouwvergunning, wordt beslo- h ie aanvragen nos. I/806I/7941/3001/797, 1/792 616. I/774, 1/733, 2/264 en 2/265 in te wil] aIs. m t .ïgen. I y/

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 618