119 120 121 122 Gemeentebestuur Baarn. Geneenteseeretaris Idem. sluit dd. 21 Dec. j.1. 4e afd.No.585, waarbij werd bepaald, dat voor liet on der de ziektewet vallende gemeente- personeel ingeval van ziekte de uit- keeringen zullen geschieden volgens genoemde wet. Hij vraagt hoe te handelen met arbei ders in gemeentelijke werkverschaffing, zendt een afschrift van een aan den Dir.Generaal der Posterijen T en T. verzonden schrijven houdende verzoek maatregelen te willen nemen teneinde een belemmering van het telefoonverkee tusschen de gemeenten Baarn en Soest te voorkomen, met verzoek gelijke stap pen te willen doen. vraagt de beslissing van het college omtrent de in te stellen controle op de ziekenfondsverzekering van daaron der vallend gemeentepersoneelHet is vorig jaar gebleken ,dat de doktoren geen mededeelingen meer wenschen te verstrekken. deelt mede, onder dagteekening van 25 Januari 19van den Griffier der Sta ten het verzoek te hebben ontvangen voor zooveel het van hem afhangt te willen bevorderen dat de behandeling van de rekening grondbedrijf 1928 zoo veel mogelijk worde bespoedigd en vraa, het college het daarop te geven ant woord I^UsiuUsl cd IfCrCrty/cLtcst J^cro 1<l lstlSlocccI. hM-7>t_ 4

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 61