Volg num mer Afzender of voorsteller ie chnAub t enaar Jouw- en Voning- toezicht A.dansenAdj couraies belast ,jic t de boekhoud in, van Openbare 'Ver- Ken il. Spoon te Mid- delharnis. '/ereeniging van gemeente-accoun- tants te s-ura- venhage Korte O-emeente-Ontvangeif van Soest. J.bv.d.berg Aerkstraat v22 Soest. J. de bree, bos straat 11. Comité huldiging Vrijwillige brand weer Soesterberg. ciedt ter behandeling aan een ver,; ou bouwvergunning vergezeld van de dige teekeningen en adviezen. nol lllét op 1 v baen. verzoent eervol ontslag uit zijne rum tie van buenuouder oij Openbare verzoent in aanmerking te mogen nonen [voor de vervuiling van de betrekking Algemeen Leider bij het Soester natuij bad mr de v< llling zendt uitnoodiging tot het bijwonend den 7en accountantsdag od Saterdag 2i| ■Octooer a.s. in net Jaarbeursgebouwt ÏUtrecht en verzoekt opgave van het aa tal personen die de vergadering zulleij bijwonen Jzendt antwoord op schrijven van OctM-n de ve jber j.1. inzake lasopneuing oo 14 UyiMunien tus 1333» verzoekt vergunning tot wijziging ter] hem, dd. 6 October j.1. verleende ver-I igunning tot den aanbouw van een woonra ;met winkel aan zijn bestaande woning, i geleden aan de Aerkstraat en wel in hl voe0cdat de recno.er zijgevel loodtecl op de as van de Kerkstraat komt te stal Omtrent dit verzoek wordt advies uitgel bracht door den technisch ambtenaar, 1 jlast met de leiding van bouw- en itoezicht, dd. Hora h' Seconde bouw sloten Utig h wonm 12 October 1)33» Ho. verzoekt nogmaals beschikbaarstelling I van een noodwoning of andere hulp vooil iA.de bree, wegens Huurachterstand vanj genoemden persoon. verzoekt inteekenli j sten te uo^en a-in*| mieden voor het doel van het Comité. •floten in A.de De Inspecteur van Izwaren. Politie heeft geen 'AS

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 621