Z3 Volg- num- Afzender of voorsteller mer Datum 1220 1226 Jestuur Zondag school 'Je Zaaier 1221 1222 122.3 1224 Goester berg Je Voorzitter, Je toners Oude trechtscheweg 1225 Bewoners aan de Braamweg Je Voorzitter. Technisch Ambte naar van het das- bedrijf. -remeente-Jecreta- ri s Korte inhoud jverzoext toestemming tot het houden ïaBcoilecl leen collecte. Je opbrengst zal worden jstemd voor de kerstfeestviering I333J Je inzameling zal slechts hij sommige [personen geschieden. Stempeling van [teekenli j sten 'nordt verzocht. Je ins;| teur van Politie is van oordeel dut iJ hier geen openoare geldinzameling aeti| Jzoodat geen vergunning noodig zal zij,, ezwaren heeft hij niet. stelt voor hem te machtigen verzou zen vergunning voor collecten, verlotingv-, jhet houden van bazars te mogen afdoen] [buiten de vergadering. verzoeken den Baad verbetering van u«| Ouden Utrechtscheweg [machtit verzoeken verharding van den Braam'seg, [deelt mede, dat in verband met de drin bende noodzaak om spoedig te voorzien de vacature ontstaan wegens het ontsla! verleend aan den adjunct commies belasj Imet de ooemhouding van Openbare Veria hij na overleg met den Verificateur ei den Technisch Ambtenaar Gasbedrijf zar.: Voorstellen den heer J.J.Gerritse, Je {boekhouder) oij het Gasbedrijf ze tol ben tot ambtenaar beiast met de ooefioi ding van Openbare Vermen 00 een salari| [van f1500- - - f.2400,-- oer jaar. i Verzoekt machtiging tot het tewerkstel len van een jongsten bediende op een Weekloon van f.5»-- en hem daartoe een krediet te verleenen van f.óo,--. Jiloten 1 [eieelii je Utre' ijedig vt genees ten mee [kloten jjssing |t algem tenaar leloemd J B. tegen ■ische lit oeslu laste naar lajEoedri j vraagt of den heer ueervliet, Badmeestej bnder zijne leiding eenige administratï [ve werkzaamheden kan worden opgedrags"! als bevolkingsagent, schrijver, enz. torens ibtenaar Irritse |tnbare satie-v illege i Mgevon len als

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 623