V 4/ ÏM 3v; u. üJr. BESLISSING Afdeelinq A Aanmerkinaen en No. ■collecte word" toegestaan houden ïai al worden ing I933.I j sommige ing van J he Ins)sf| eel dat h el ing lét g zal uin veraoeiCenM|iaach'tiging wordt verleend. erloti:u;;F en afdoer. f /i/2cC ng van ue -3raamwe,v vooralen 1 iet ontsiJ •lies "öelasl ire tenen I Lcateur enl ïdri j 1 wanl rit se, ild Ljf te oenl de Doeiioa een salari| jaar. ;ewernsted i op een Lartoe een| ha dmeeshj min is trad pgedragenj r, enz. bloten wordt het adres den Raad aan te bieden onder ïeieeling, dat de plannen tot verbetering van den tde Utrechtscheweg in voorbereiding zijn en daaromtrent |oedig voorstellen zijn te verwachten, met verzoen Igemeester en Wethouders te machtigen dit aan adres- pten mede te de el en. Inloten wordt den. Raad mede te deelen conform ue be- lissing van heden ten aanzien van de Oude Utrechtsche- 1 V 2>ÜJD. algemeene stemmen wordt met ingang van heden tot tenaar belast met de boekhouding van Openbare /erKen bnoeni JJ.uerritsethans KlerK bij het wasbedrijf en I t ^1 tegen een salaris van 1.1500,-- met negen éénjaar- sr' lbo* jicache verhoogingen van f.100,-- per jaar tot f.2400,1-. jt oesluit mededeelen aan uen benoemde, hen Technisch hbtenaar Openbare Vemen en den Tecnnisch Ambtenaar böedrijf Ivorens te oeslissen op dit verzoen zal aan den Technisch ihenaar in verband met de benoeming van uen Klem pritse tot ambtenaar belast met de ooenhouding van pnbare Zemen worden verzocht een &eheel nieuw reorga- satie-voorstel voor zijn personeelsbezetting uij het P-lege in te dienen. figevonden wordt ien als door den den heer ueervliet voor ue wemzaam- Gecretaris bedoeld, aan te wijzen. 016 Cl"

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 624