1227 1 ooQ 1229 1230 u-. Hoelants Technisch Ambte naar Bouw- en 'o- ningtoezicht. Techn. Ambtenaar Openbare /erken. verboekt van der Bouwverordening voor den bouw van 2 blokken elk van 4 woningen onder één kap op een terrein aan len •resteinweg. Je Technisch Amblenaar van Bouw- en '7oJ jningtoezicht en de Commissie Openbar Terken adviseeren in afwijking van hetI jverzoek den Baad voor te stellen "bedoel jde ontheffing te verleenen voor den ooi jvan 2 blokken elk van 3 woningen onder! één kap, onder de voorwaarden door deal Technisch Ambtenaar in zijn rapport 19 Oct. 1933 no. 4/33 omschreven. verzoekt ontheffing van het bepaaldei| jart. 15 der Bouwverordening vo ->r den bouw van 3 woningen onder één kap op ej 1 terrein aan de Bosstraat. Je Technisch Ambtenaar van Bouw- en lo| iningtoezicht adviseert bedoelde onthei fing te verleenen onder voorwaarde dat| de afstand van de zij erf af scheidingen tenminste 4 A. bedraagt en wijst er ve| volgens op dat door het stellen dezer voorwaarde adressant een strook grond ter grootte van plm. 340 M2 van de ge meente zal roeten aankoopon teneinde id de gelegenheid te zijn naast den voort,ij nomen bouw nog een dubbel woonhuis te kunnen stichten. Je Commissie Grondbedrijf adviseert tj dezen eventueelen ^rondverkoop en s:slj voor den orijs te bepalen op f.0,75?^ M 2. biedt ter behandeling aan eenige verH ken om bouwvergunning vergezeld van i-| noodige teekeningen en adviezen. doet, onder overlegging vak een rappel van den opzichter de Boer, inzake een- hem overkomen ongeval met de vrachtau j der gemeente, het verzoek een credie*| beschikbaar te stellen, ten bedrage val f.175,-- ten behoeve van de herstell1"1] dier auto. jmet s1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 627